THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ILIKE

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội iLike (MXH iLike) này ("Thỏa thuận", "Điều khoản") bắt nguồn từ Các nguyên tắc của MXH và là điều khoản dịch vụ điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với người dùng (thành viên) và những người khác tương tác với MXH. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của MXH, bạn đồng ý với Thỏa thuận này.

MỤC LỤC

A. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Nguyên tắc đăng ký Tài khoản iLike

Điều 2: Đăng ký và ngừng sử dụng dịch vụ iLike

Điều 3: Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên iLike

Điều 4: Cơ chế xử lý thành viên vi phạm Thỏa thuận sử dụng iLike

B. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

Điều 5: Quyền của người sử dụng dịch vụ iLike

Điều 6: Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ iLike

Điều 7: Quyền của Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam

Điều 8: Trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam

C. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ quYỀN RIÊNG TƯ

Điều 9: Mục đích thu thập Thông tin cá nhân sử dụng iLike

Điều 10: Phạm vi thu thập Thông tin cá nhân sử dụng iLike

Điều 11: Phương pháp thu thập thông tin

Điều 12: Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Điều 13: Việc công khai, chỉnh sửa thông tin thu thập

Điều 14: Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Điều 15: Cam kết bảo mật thông tin

Điều 16: Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ iLike

D. GIẢI QUYẾT, TRANH CHẤP KHIẾU NẠI

Điều 17: Cơ chế giải quyết tranh chấp

Điều 18: Quy trình giải quyết tranh chấp

Điều 19: Vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp

E. THÔNG TIN BỔ SUNG

Điều 20: Chỉnh sửa bổ sung thỏa thuận

Điều 21: Xung đột pháp luật

Điều 22: Cảnh báo

Điều 23: Việc cập nhật của Chính sách bảo mật

Điều 24: Địa chỉ liên hệ

A. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Nguyên tắc đăng ký Tài khoản iLike

Điều 2: Đăng ký và ngừng sử dụng dịch vụ iLike

Điều 3: Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên iLike

Điều 4: Cơ chế xử lý thành viên vi phạm Thỏa thuận sử dụng ILike

1. Nguyên tắc xử lý

2. Hình thức xử phạt  

B. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

Điều 5: Quyền của người sử dụng dịch vụ iLike

 1. Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản, thông tin định danh, mật khẩu, số điện thoại/email đã đăng ký.
 2. Bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản iLike.
 3. Bạn được quyền tặng cho tài khoản iLike cho người khác. Quyền được tặng cho tài khoản chỉ được áp dụng đối với tài khoản đã đăng ký đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo quy định Thỏa thuận sử dụng iLike.
 4. Bạn được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. iLike bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Điều 6: Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ iLike

 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ iLike, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi. Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.
 2. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, thông tin định danh (giấy tờ tùy thân: CMND/Thẻ CCCD/Passport), Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh, iLike sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin định danh đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 3. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho iLike về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào của iLike. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng trên những phương tiện công nghệ khác nhau (nếu có).
 4. Tuân thủ thỏa thuận quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ iLike.
 5. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên iLike, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
 6. Khi phát hiện ra lỗi, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của iLike, bạn hãy thông báo cho chúng tôi:
 7. Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông theo quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế.
 8. Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 Thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm iLike sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn.
 9. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 10. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 7: Quyền của Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam

 1. Nếu Người sử dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu Người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong thỏa thuận sử dụng hoặc thỏa thuận sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác của iLike được quy định trên App, Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người sử dụng mà không cần sự đồng ý của Người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người sử dụng.
 2. Mọi vi phạm của Chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm iLike, Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam có quyền áp dụng các biện pháp chế tài theo như điều khoản và thỏa thuận sử dụng này như gỡ bỏ, xóa nội dung vi phạm, có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của Chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Chủ tài khoản trước pháp luật nếu cần thiết.
 3. Khi phát hiện những vi phạm như gian lận, phá hoại, truyền bá nội dung cấm hoặc bất kỳ vi phạm quy định của pháp luật thông qua việc sử dụng iLike, Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam có quyền sử dụng những thông tin cá nhân mà người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 4. Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với những Tài khoản đăng ký thông tin không chính xác đầy đủ theo quy định và đối với những Tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại Thỏa thuận này.
 5. Có quyền áp dụng các quy định về điều khoản sử dụng dịch vụ bổ sung mà không cần phải được Người sử dụng đồng ý.
 6. Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam có quyền thương mại hóa dịch vụ iLike, tuy nhiên Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận này. Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam tuyệt đối không bán lại nội dung, thông tin của Người sử dụng. Trong trường hợp Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam có thu phí sử dụng dịch vụ thì Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam phải thông báo cho Người sử dụng và Người sử dụng phải tự nguyện đồng ý.
 7. Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam có quyền bảo trì và nâng cấp hệ thống để người dùng dùng tốt hơn. Quá trình bảo trì hay nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng hoặc chất lượng mạng xã hội không đảm bảo trong thời điểm bảo trì hay nâng cấp.

Điều 8: Trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Mạng Thông tin Việt Nam

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng iLike.
 2. Nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng iLike, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản iLike, không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
 4. Công khai Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ iLike.
 5. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
 6. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;
 7. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;
 8. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng khi có yêu cầu;
 9. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 10. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của người dùng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 11. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên iLike theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên iLike ;
 12. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 13. C. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ quYỀN RIÊNG TƯ

  Điều 9. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân sử dụng iLike

  1. Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.
  2. Thực hiện quản lý lưu lượng người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người dùng.
  3. Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ diễn đàn và các tính năng mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  4. Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng.
  5. Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống.
  6. Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của thành viên nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.
  7. Liên hệ với thành viên để giải quyết các yêu cầu của thành viên.
  8. iLike sẽ không mặc định buộc người dùng phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng ứng dụng của mình. Việc sử dụng iLike sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của người dùng.

  Điều 10. Phạm vi thu thập Thông tin cá nhân sử dụng iLike

  1. Loại thông tin thu thập bao gồm:
   • Thông tin cá nhân;
   • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
   • Thông tin về vị trí của người dùng, quyền truy cập máy chụp ảnh, danh bạ của người dùng để sử dụng cho các mục đích tại Điều 9, cung cấp thông tin liên hệ vì các mục đích phát triển iLike, cung cấp chức năng phản hồi về chất lượng, tình trạng sản phẩm (nếu có). iLike sẽ thông báo cho người dùng đầy đủ các thông tin về việc thu thập thông tin này và cần được sự cho phép của người dùng trước khi thực hiện và trở thành thành viên của iLike.
  2. Nội dung thông tin thu thập:
   • Họ và tên;
   • Ngày, tháng, năm sinh;
   • Số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; ngày cấp, nơi cấp;
   • Số điện thoại, địa chỉ email.

   Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có các loại giấy tờ định danh như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó của người dùng.

   Người dùng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu.Trong trường hợp này, chúng tôi không thể đảm bảo cho người dùng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng. 

   Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng ký làm thành viên của iLike (account iLike). Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi cam kết sẽ xin phép công khai người dùng trước khi sử dụng những thông tin này trong đúng phạm vi pháp luật Việt Nam có quy định.

  Điều 11.Phương pháp thu thập thông tin

  iLike thu thập các Thông tin cá nhân của thành viên nêu tại Điều 10 nêu trên qua App thông qua Form Đăng ký thành viên được cung cấp công khai tại địa chỉ iLike.

  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

  1. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG THÔNG TIN VIỆT NAM
  2. Địa chỉ: Tòa nhà E.Town Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  3. Điện thoại: 02836362391
  4. Email: support@ilikee.vn

  Điều 12.Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

  iLike sẽ lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm và tối đa là 05 (năm) năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải. Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể nâng cao khả năng lưu trữ thông tin nếu cần thiết.

  Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của ILike.

  Điều 13.Việc công khai, chỉnh sửa thông tin thu thập

  1. Chúng tôi cấp quyền cho thành viên tự chỉnh sửa thông tin công khai trên iLike. Chúng tôi chỉ hủy bỏ hoặc ẩn thông tin khi thành viên có yêu cầu hoặc thông tin vi phạm Quy định của iLike.
  2. Chúng tôi công bố các thông tin cá nhân thu thập từ người dùng lên iLike và App liên quan nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng và đảm bảo tính hiệu quả của dịch vụ.
  3. Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

  Điều 14. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

  Điều 15. Cam kết bảo mật thông tin

  Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.

  Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của ILike truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

  Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản ILike, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của thành viên đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ. 

  Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề bất khả kháng và ILike hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

  Chúng tôi sẽ bắt buộc phải công khai thông tin nếu đó là việc cần thiết để bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của ILike hoặc những người khác cũng như ngăn ngừa các hoạt động phạm pháp, vi phạm quy định làm ảnh hưởng lớn tới các thành viên khác. Hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.

  Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình.

  Công ty thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân người sử dụng qua các hình thức:

  1. Thiết lập hệ thống tường lửa ngăn ngừa các hình thức tấn công mạng;
  2. Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của doanh nghiệp thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của trang mạng. Đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.
  3. Các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.

  Điều 16. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ ILike

  Chúng tôi công khai các thông tin quy định tại Điều 9; 10; 11; 12; 13; 14 và 15 tại bản Thỏa thuận này để người dùng nắm được chính sách bảo vệ quyền riêng tư của ILike.

  Để bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ ILike chúng tôi sử dụng các phần mềm lưu trữ, phần mềm bảo mật thông tin và hệ thống tường lửa rất chắc chắn. Đảm bảo thông tin của quý khách hàng không bị đánh cắp.

  D. GIẢI QUYẾT, TRANH CHẤP KHIẾU NẠI

  Điều 17. Cơ chế giải quyết tranh chấp

  Mọi tranh chấp phát sinh giữa ILike và thành viên hoặc nhà cung cấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết.

  Khi tranh chấp phát sinh giữa các thành viên hoặc giữa thành viên với nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp, ban quản lý App sẽ có trách nhiệm cung cấp cho thành viên thông tin về nhà cung cấp dịch vụ, tích cực hỗ trợ thành viên hoặc đại diện thành viên bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.

  Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của ILike chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

  Cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại liên quan đến chính sách bảo vệ thông tin cá nhân: Khi Người dùng có khiểu nại liên quan tới việc bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiếp nhận và sử lý qua các bước như sau:

  Bước 1: Người dùng khiếu nại về chính sách bảo vệ thông tin cá nhân qua email: support@ilikee.vn và/hoặc số điện thoại nóng 02836362391.

  Bước 2: Bộ phận bảo vệ quyền lợi thành viên của chúng tôi sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người dùng để giải quyết khiếu nại đó, theo đó:

  Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty thì ban quản trị sẽ yêu cầu Người dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

  Thời gian giải quyết tranh chấp:

  Trường hợp nằm trong khả năng và thẩm quyền của Công ty, chúng tôi cam kết sẽ giải quyết tranh chấp của Người dùng trong vòng 05 ngày làm việc.

  Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty thì thời gian giải quyết tranh chấp tùy thuộc vào tính chất vụ việc và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Điều 18. Quy trình giải quyết tranh chấp

  Bước 1: Thành viên ILike khiếu nại về dịch vụ hoặc thông báo các tranh chấp giữa các bên qua email: support@ilikee.vn

  Bước 2: Bộ phận bảo vệ quyền lợi thành viên của ILike sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì ILike sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ thành viên để giải quyết tranh chấp đó.

  Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của ILike thì ban quản trị sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

  Thời gian giải quyết tranh chấp:

  Trường hợp nằm trong khả năng và thẩm quyền của iLike chúng tôi cam kết sẽ giải quyết tranh chấp của thành viên trong vòng 05 ngày làm việc.

  Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của iLike thì thời gian giải quyết tranh chấp tùy thuộc vào tính chất vụ việc và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Điều 19. Vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp

  E. THÔNG TIN BỔ SUNG

  Điều 20. Chỉnh sửa bổ sung thỏa thuận

  Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận sử dụng iLike được quy định trên Website/App, có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. iLike sẽ công bố rõ trên Website/App về những thay đổi, bổ sung đó, người dùng có nghĩa vụ cập nhật thường xuyên.

  Điều 21. Xung đột pháp luật

  Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

  Điều 22. Cảnh báo

  1. iLike cảnh báo cho tất cả người sử dụng các rủi ro có thể gặp phải khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng. Thông tin của khách hàng có thể bị tin tặc tấn công và mạo danh, đề đảm bảo an toàn thành viên không nên đăng tải những hình ảnh cá nhân nhạy cảm, những thông tin về bí mật đời tư, bí mật kinh doanh, thông tin về tài khoản ngân hàng... Bạn sở hữu tất cả các nội dung và thông tin bạn đăng trên iLike và bạn có thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin đó thông qua thông tin cá nhân và cập nhật thông tin cá nhân . Ngoài ra:
   • Đối với những nội dung có quyền sở hữu trí tuệ như ảnh, Audio và video (nội dung IP), bạn mặc định cho chúng tôi bản quyền của bạn: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí, toàn cầu để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng trên hoặc liên quan tới iLike. Và kết thúc khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản của bạn trừ khi nội dung của bạn được chia sẻ với người khác và những người đó chưa xóa nội dung đó.
   • Khi bạn xóa nội dung IP, thao tác đó tương tự như làm rỗng thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khác).
   • Khi bạn công bố nội dung hoặc thông tin bằng cách điền thông tin cá nhân hoặc cập nhật thông tin cá nhân, có nghĩa là bạn đang cho phép mọi người bao gồm những người là thành viên của iLike, truy cập, sử dụng thông tin đó.
   • Chúng tôi luôn tiếp nhận phản hồi hoặc các đề xuất khác của bạn về iLike nhưng bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi và đề xuất đó mà không có nghĩa vụ phải đền bù cho bạn (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi và đề xuất đó).
  2. An toàn
  3. Chúng tôi nỗ lực hết sức mình để tạo an toàn cho iLike nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tạo an toàn cho iLike, với các cam kết sau từ phía bạn:

   • Bạn sẽ không vi phạm quy định như spam trên iLike
   • Bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo đồi trụy… trên iLike
   • Bạn sẽ không tải lên virus hoặc mã độc hại khác.
   • Bạn sẽ không hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của người khác.
   • Bạn sẽ không hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.
   • Bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm; kích động bạo lực hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh bạo lực hay nội dung bạo lực vô cớ.
   • Bạn sẽ không dùng iLike để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.
   • Bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hệ thống của iLike.
  4. Đăng ký và bảo mật tài khoản
  5. Người dùng iLike phải cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc khi đăng ký tài khoản Sau đây là một số cam kết của bạn đối với chúng tôi liên quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:

   • Bạn sẽ không cung cấp mọi thông tin cá nhân sai lệch trên iLike hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được phép.
   • Bạn sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân.
   • Nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.
   • Bạn sẽ không dùng iLike nếu bạn bị kết án phạm tội tình dục.
   • Bạn sẽ duy trì thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật.
   • Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình.
   • Bạn sẽ không chuyển nhượng tài khoản (bao gồm mọi Trang) cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước hết của chúng tôi.

   Nếu bạn chọn một tên người dùng hoặc tên định danh tương tự cho tài khoản hoặc Trang của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc xác nhận lại tên đó nếu chúng tôi tin là phù hợp (chẳng hạn như khi chủ sở hữu thương hiệu phàn nàn về tên người dùng không liên quan chặt chẽ tới tên thật của người dùng).

  Điều 23.Việc cập nhật của Chính sách bảo mật

  iLike sẽ chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website và ứng dụng iLike. 

  Điều 24. Địa chỉ liên hệ

  Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan đến quá trình xử lí thông tin của bạn hay Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại trên trang chủ của trang web hoặc tại địa chỉ: Tòa nhà E.Town Central, Số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.